Danh sách Hội Đoàn, Giáo Hội, Đoàn Thể, Tổ Chức Berne
Chùa Trí Thủ – Zollikofen
   Schulhausstrasse 28
   3052 Zollikofen
  
Site
   Điện thư
 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Mục Sư Ngô Bá Tạo
  Chemin Wilhelm Kutter 49
  2503 Biel/Bienne
  +41 (0) 32 365 33 36
   Site
   Điện thư