• Chúng tôi nhận thức, Cộng Đồng Người Việt tại Thụy Sĩ không có một trung tâm mạng lưới để thu tập dữ kiện sinh hoạt của các đoàn thể hội đoàn.

  • Để đáp ứng nhu cầu nói trên, chúng tôi, một nhóm chuyên viên, thành lập site này với mục tiêu không thụ lợi giúp Cộng Đồng Người Việt tại Thụy Sĩ có một trung tâm để tham khảo dữ kiện sinh hoạt hằng ngày.